Είναι η καινοτόμος μέθοδος που δημιουργήσαμε με συνδυασμό γνώσεων, εμπειριών και της θερμογραφίας, προκειμένου να ελέγχουμε το status  κάθε κτιρίου, με στρατηγική και στόχους εντοπισμού των προβληματικών σημείων κάθε εγκατάστασης. Με την εφαρμογή αυτή φθάνουμε στο σημείο μείωσης λειτουργικών εξόδων και δαπανών συντηρήσεων και επισκευών.

Image
Δελτίο Ελέγχου

Είναι η γραπτή απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου, για όλες τις εγκαταστάσεις του. Με μακροσκοπικούς ελέγχους και τη μέτρηση της θερμότητας κάθε σώματος που εκπέμπει θερμική ενέργεια – με τη χρήση θερμογραφικών οργάνων, εισάγουμε τα δεδομένα στο κατάλληλο μηχανογραφικό πρόγραμμα και εξάγουμε με αντικειμενικότητα τα τελικά συμπεράσματα.

Ενδεδειγμένες Λύσεις

Η ολοκλήρωση των ενεργειών μας, πραγματοποιείται με την μελέτη εξεύρεσης των ενδεδειγμένων λύσεων – επεμβάσεων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων τα αξιοποιούμε με την κατάλληλη επικέντρωση στον τομέα των επισκευών και λειτουργικών βελτιώσεων . Οι εύστοχες λύσεις, μας οδηγούν σε αποτελέσματα οικονομίας στη λειτουργία των κτιρίων.

Συμπίεση Εξόδων

Η οικονομική συμπίεση των εξόδων λειτουργίας, επέρχεται με τη σωστή εφαρμογή της οικονομοτεχνικής μεθοδολογίας μας, που στηρίζεται σε ισχυρές θεμελιώδεις αρχές. Ενώ το κάθε κτίριο έχει τη δική του μορφή δεδομένων, εμείς ενεργούμε με γνώμονα την αντικειμενική αντιμετώπιση των θεμάτων που το χαρακτηρίζουν, εφαρμόζοντας την ιδιαίτερη στρατηγική που δημιουργήσαμε.

Επιλέγοντας υλικά και σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη  ενεργειακή διαχείριση κατοικίας, είναι δυνατόν να φθάσουμε στη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, σε ποσοστό που μπορεί να φθάσει  40% έως  50%. Μειώνοντας δραστικά τις λειτουργικές δαπάνες, αλλά και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

This image for Image Layouts addon
Κτιριακή Θερμογραφία

Με το θερμογραφικό έλεγχο κτιρίου, εξάγουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να βελτιώσουμε θετικά την κτιριακή απόδοσή του. Εστιάζοντας στις ενδείξεις των μετρήσεών μας και αναλύοντας τις θερμικές εικόνες (θερμοκάμερας), με τη βοήθεια σχετικών προγραμμάτων η/υ, εντοπίζουμε τα προβληματικά σημεία των εγκαταστάσεων κτιρίων.

Περιορισμός Σπατάλης

Ο περιορισμός σπατάλης της ενέργειας, είναι σημαντικός παράγοντας οικονομίας για τη χρήση κάθε κτιρίου – οποιασδήποτε χρήσης. Η καταγραφή υπερβάλλουσας ποσότητας ενέργειας, είναι η αρχή της συντονισμένης προσπάθειας μας για εξοικονόμηση ενέργειας, που τελικά διαμορφώνει οικονομικά οφέλη και σωστότερη λειτουργία κτιρίων.

Ενεργειακή Διαχείριση

Αποδοτική διαχείριση κάθε κτιρίου, μπορεί να επιτευχθεί μα συγκεκριμένο πρόγραμμα γενικού πλάνου (master plan), που σε συνεχή βάση οριοθετεί και εφαρμόζει τεχνοοικονομικές μεθοδολογίας σύγχρονης λογικής. Από το στάδιο των εφαρμοσμένων μελετών, μέχρι την ουσιαστική ολοκλήρωση κτιριακών έργων, η αποδιδόμενη σημασία στους τομείς ενέργειας, είναι μεγάλα ζητούμενα.

Πιστοποιητικό Ελέγχου

Πολλοί ενδιαφερόμενοι για πώληση, αγορά, ενοικίαση, η αξιοποίηση ακινήτων ζητούν τον έλεγχο της κατάστασης του ακινήτου που τους ενδιαφέρει. Επιθυμούν να γνωρίζουν την ενεργειακή ταυτότητα η οποία θα οριοθετήσει τις απαιτούμενες δαπάνες. Ιδιαίτερη σημασία στις αποφάσεις των ενδιαφερομένων διαμορφώνει ο αντικειμενικός έλεγχος του κτιρίου, με τις τελικές παρατηρήσεις και προτάσεις.

Προϋποθέσεις Εξοικονόμησης

Κάθε κτίριο έχει τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Δεδομένου ότι διαφέρουν, η γεωμετρία του κτιρίου, οι επιλογές των υλικών, ο τρόπος κατασκευής, η μελέτη και η εφαρμογή της, αλλά κυρίως εάν υπήρξε το ανάλογο πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας του κτιρίου Για αυτό και κάθε κτίριο χρειάζεται τη δική του φροντίδα.

Κωδικοποιήσαμε τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχων κτιρίων, προκειμένου να εντοπίσουμε τα «προβληματικά» σημεία των εγκαταστάσεων. Ο πίνακας ελέγχων κτιριακής θερμογραφίας, αποτυπώνει τα βήματα που ακολουθούμε για την αντικειμενική εξαγωγή συμπερασμάτων. Στον στόχο μας αυτό συμβάλλει θετικά η επεξεργασία των θερμογραφικών δεδομένων μέσω ειδικού προγράμματος η/υ.

This image for Image Layouts addon
Καινοτόμο Πλάνο

Συνήθως χρησιμοποιούμε την θερμογραφία προκειμένου να βρούμε ζητούμενα στοιχεία, ήδη παρουσιαζομένων βλαβών σε κτίρια. Καινοτομία της εταιρίας μας είναι η δημιουργία σύγχρονου πλάνου εργασίας, το οποίο κατά την εφαρμογή του βρίσκουμε τα «κοστοβόρα» σημεία, κατά τη λειτουργία του κτιρίου. Με την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων, φθάνουμε στην οικονομία λειτουργίας.

Προτάσεις Βελτιώσεων

Η ολοκλήρωση των εργασιών μας, έρχεται με τη μελέτη και στοιχειοθέτηση των απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση των λειτουργικών δαπανών του κτιρίου. Φθάνουμε σε καθοριστικά σημεία που με τις προτεινόμενες επεμβάσεις εξασφαλίζεται η οικονομικότερη λειτουργία. Αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τα συμπεράσματα από τους ελέγχους μας.

Δαπάνες Συντηρήσεων

Με την κτιριακή θερμογραφία, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις μειώσεων κόστους επισκευών και συντηρήσεων, διότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε στρατηγική που θα προλαβαίνει την εξάπλωση – μεγιστοποίηση των βλαβών. Αυτή η αντιμετώπιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με περιοδικούς ελέγχους αυτών, φέρνει την οικονομία.

Δελτίο Ελέγχων

Είναι χρήσιμο δελτίο που εκδίδουμε μετά την ολοκλήρωση ενδεδειγμένων ελέγχων κτιρίων. Με μακροσκοπικούς ελέγχους, μελέτη και σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση των εγκεκριμένων σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών αλλά και επιτόπιους ελέγχους, συντάσσουμε το δελτίο απογραφής ακινήτου. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε θερμογραφικές μετρήσεις και εξάγουμε συμπεράσματα.

Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Τα τεχνικά προβλήματα τα μετατρέπουμε σε οικονομικές ρυθμίσεις λειτουργίας. Δεν μένουμε στις διαπιστώσεις, αλλά προχωρούμε στις επιλογές επεμβάσεων που προτείνουμε για την οικονομικότερη λειτουργία του κτιρίου σας. Η οικονομία θα είναι εμφανής και θα συνοδεύεται και με τις καλύτερε συνθήκες λειτουργίας, των δομημένων χώρων και των εγκαταστάσεων.

This image for Image Layouts addon
Οι συνθήκες λειτουργίας κάθε κτιρίου, είναι καθοριστικής σημασίας δεδομένα για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του. Η μεθοδολογία “ktiriako status” είναι η τεχνική στρατηγική που χαράζει τα δεδομένα της ταυτότητας λειτουργίας των ακινήτων. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούμε, μας διαμορφώνουν πολυεπίπεδα δεδομένα. Γι΄αυτό και κάναμε συγκεντρωτική κατανομή ελέγχων κτιριακής θερμογραφίας.
Κέλυφος κτιρίου

Με τη εργασιακή μέθοδο που ακολουθούμε, εντοπίζουμε σημεία παρουσιαζόμενης υγρασίας, εισροή νερού στο δώμα, διαρροή νερού σε τοιχοποιίες, ύπαρξη σημείων θερμογέφυρας, την απόδοση υγρομόνωσης και θερμομόνωσης. Εκτιμούμε τις σχετικές δυνατότητες και προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα επεμβάσεων για την εξοικονόμηση της ενέργειας.

Ψύξη – Θέρμανση

Ξεκινάμε με τους ελέγχους σπατάλης ενέργειας. Συνεχίζουμε με τις τυχόν διαρροές των σωληνώσεων, εξετάζουμε εάν υπάρχει μόνωση στο δίκτυο σωληνώσεων και εκτιμούμε τις συνθήκες λειτουργίας των κυκλωμάτων. Βασική φροντίδα αποτελεί ο υπολογισμός των απαιτούμενων BTW και η ύπαρξη φρέον στα κλιματιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία και απόδοση των μηχανημάτων.

Ζεστά Νερά

Εξετάζουμε τις συνθήκες θέρμανσης νερού. Ενεργούμε για την ελαχιστοποίηση σπατάλης νερού και παρεμβαίνουμε δραστικά προκειμένου να επιτύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Με σύγχρονα μέσα στοχεύουμε στην εξασφάλιση ζεστού νερού, όπως π.χ. η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Υπολογίζουμε τον απαιτούμενο όγκο νερού, ώστε να είναι πραγματικές οι απαιτήσεις.

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Ελέγχουμε τις συνθήκες λειτουργίας των ρολογιών κεντρικών παροχών και τις πιθανές βλάβες – διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Διαπιστώνουμε εάν τα θερμαντικά σώματα λειτουργούν σωστά και βλέπουμε με σχετικές μετρήσεις την απόδοση της καμινάδας. Πραγματοποιούμε μετρήσεις στο λεβητοστάσιο και στις εγκιβωτισμένες σωληνώσεις.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ανιχνεύουμε τις περιπτώσεις σπατάλης ενέργειας και ελέγχουμε για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος. Σημαντική είναι η κατάσταση ασφαλούς γείωσης. Οι έλεγχοι ασφαλείας ηλεκτρολογικών συνδέσεων κρίνονται απαραίτητοι. Διαπιστώνουμε εάν υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία σε ηλεκτρικά καλώδια και εντοπίζουμε τυχόν ελαττωματικές ασφάλειες, ρελέ ασφαλείας και διακόπτες.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων