Το πλήρες πλαίσιο συνεργασίας για τη διαχείριση έργων, δημιουργήθηκε με συγκεκριμένη και δοκιμασμένη τεχνοοικονομική μεθοδολογία. Η επιτυχής ολοκλήρωσης κάθε έργου εξαρτάται άμεσα από την ορθή διαχείριση του. Είναι σημαντική παροχή υπηρεσιών, που προσδίδει οικονομία, ποιότητα, έγκαιρο   χρόνο, αισθητική και λειτουργικότητα.

Image
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Πραγματοποιούμε εκτιμήσεις, ελέγχους αγοράς, μελέτες επενδύσεων και διαχείρισης ακινήτων. Οι παρεχόμενες εργασίες επεκτείνονται σε σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων, παρακολούθηση εργασιών, ποιοτικούς ελέγχους και παραλαβές κτιρίων, με καθημερινή επίβλεψη έργων. Οι υπηρεσίες αυτές των μηχανικών σας οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα.

Εταιρικά Κτίρια

Σας προτείνουμε το σύστημα διαχείρισης και συντήρησης κτιρίων, από το εταιρικό μας τμήμα “Multi Properties Services”. Με ειδική σύμβαση ετήσια η εξαμηνιαία, συνεργαζόμαστε με τους ιδιοκτήτες εταιρικών κτιρίων, αναλαμβάνοντας την χωρίς προβλήματα λειτουργία των εγκαταστάσεων. Συμφωνούμε σε ένα καθορισμένο σχέδιο συνεργασίας, ώστε σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών να επέμβουμε.

Αξιολόγηση - Επένδυση

Προσεγγίζουμε την αποδοτικότητα της επένδυσης, εξετάζοντας τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Εφαρμόζοντας χρήματα – οικονομική ανάλυση (financial analysis), οικονομική ανάλυση κόστους – οφέλους (CBA) και κοινωνική ανάλυση κόστους – οφέλους (social CBA).

Εστιάζουμε στις απαραίτητες δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση κάθε δομικού έργου, με έμφαση στην κοστολόγηση (προμέτρηση – προϋπολογισμός), τον χρονικό προγραμματισμό, τον συντονισμό των εργασιών και την ιδιαίτερη φροντίδα για ποιοτική εξασφάλιση του συνόλου του έργου.

This image for Image Layouts addon
Εταιρικό Σύστημα

Με τη βάση της λογικής του C2C –Concept to construction, δημιουργήσαμε και εφαρμόζουμε τη χρήσιμη μεθοδολογία, για την διαχείριση τεχνικών και οικονομικών δεδομένων. Είναι η συνολική εφαρμογή του εταιρικού συστήματος, που ακολουθούμε από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας, μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών, εξασφαλίζοντας ποιότητα, αισθητική, λειτουργικότητα και οικονομία.

Στρατηγική Διαχείρισης

Πρόκειται για προηγμένη στρατηγική διαχείρισης δομικών έργων, πού έρευνά, σχεδιάζει και εφαρμόζει τις συμφερότερες λύσεις, με ευφυείς δράσεις που περιλαμβάνουν : Πλέγμα προηγμένων επιλογών και συστημάτων εφαρμογής, υποστήριξη σχεδίων λεπτομερειών, συμπίεση κατασκευαστικού κόστους, με εμφανή στοιχεία απόδοσης οικονομίας, χωρίς μείωση του ποιοτικού επιπέδου του έργου.

Αυξημένη Αποτελεσματικότητα

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο εργασιών που έχουμε επιλέξει, πραγματοποιούμε συγκέντρωση δραστηριοτήτων, με θετικά αποτελέσματα κατά τη διαχείριση του έργου. Παρατηρείται κυρίως αυξημένη παραγωγικότητα στους στόχους, σύμφωνα με τις κοινές επιλογές. Επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως ελάφρυνση του βάρους ενασχόλησης των ιδιοκτητών, αλλά και η μέγιστη δυνατή απόδοση των συμφωνηθέντων.

Σχέδιο Δράσης

Δημιουργήσαμε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης – γιατί όπως έχει αποδειχθεί – η ζητούμενη ποιότητα των έργων, δεν είναι δυνατόν να είναι ενέργεια της τελευταίας στιγμής. Για το λόγο αυτό έχουμε το σχέδιο που εργαζόμαστε από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, ακλουθώντας επιλογές κατασκευαστικής στρατηγικής για υψηλή ποιοτική απόδοση.

Επιθυμητό Αποτέλεσμα

Στόχος μας είναι η δημιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος στον προκαθορισμένο χρόνο, μέσα στα πλαίσια του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού. Η χρονική και οικονομική εγκυρότητά μας, είναι σοβαροί παράγοντες για τη συνεργασία μας με τους εργοδότες. Επιθυμούμε πολύ, να κριθούμε εκ των θετικών αποτελεσμάτων, στην ανεξαρτήτου μεγέθους συνεργασία μας.

Με συστηματική  ενασχόληση διασφαλίζουμε την ποιότητα των δομικών υλικών που ενσωματώνονται, καθώς επίσης και των εργασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε έργο μας. Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζουμε, αποτελεί τμήμα της γενικότερης εταιρικής στρατηγικής.

This image for Image Layouts addon
Ποιότητα Υπηρεσιών

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία, στη συνεχή εξασφάλιση δημιουργίας έργων υψηλής ποιότητας, μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών. Έχουμε καθιερώσει δεσμεύσεις για την επιλογή υλικών και την ορθή εναρμόνιση των εργασιών ενσωμάτωσης αυτών, σε κάθε έργο. Σε όλες τις περιπτώσεις επενδύουμε στην άρτια ποιότητα των υλικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα (CE).

Mέθοδοι Διοίκησης

Η ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, από την αρχή του σχεδιασμού μέχρι και την κατασκευή, αποτελεί στην πράξη εταιρική μέθοδο διοίκησης. Η επιλογή και η εφαρμογή ρεαλιστικής στρατηγικής, με στόχο την ποιοτική κατασκευή έργων, δημιουργεί στους εργοδότες μας αισθήματα εμπιστοσύνης και σιγουριάς.

Συστηματική Επιθεώρηση

Κατά τη διάρκεια μελετών και κατασκευών, πραγματοποιούμε επιθεωρήσεις – ελέγχους ποιότητας, σε όλες τις φάσεις των έργων. Από τα αρχικά στάδια διαγράφουμε συγκεκριμένη πορεία ενεργειών, προκειμένου να φθάσουμε σε αποδεκτά θετικά αποτελέσματα. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές υλικών και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες από τους εργαζόμενους.

Ποιότητα και Κόστος

Η επιδιωκόμενη ποιότητα των έργων μπορεί να μην επιβαρύνει απόλυτα το κόστος. Έχουμε τη δυνατότητα, με ορθολογιστικές μελέτες και την εφαρμοσμένη εταιρική μέθοδο δημιουργίας έργων, να εντάξουμε τα οικονομικά απαιτούμενα μεγέθη, εντός της ζητούμενης ποιότητας. Η θετική ποιότητα, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη και με οικονομία, βασισμένη στην συμπίεση κόστους.

Χρήση Μεθόδων

Το σύνολο των μεθόδων εφαρμογής που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία άρτιων δομικών έργων, με οικονομία και ποιότητα, έχουν ενταχθεί στη συνολική μεθοδολογία της εταιρικής μας προσέγγισης. Από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας – στα αρχικά στάδια μελετών – μέχρι την αποπεράτωση των κατασκευών – τελικά στάδιο εφαρμογής των μελετών.

This image for Image Layouts addon
Στον τομέα διαχείρισης έργων, δημιουργήσαμε ισχυρά θεμέλια οργάνωσης και λειτουργίας. Λειτουργούν ως καθοριστικά υπόβαθρα επίτευξης έντεχνης, έγκαιρης και ποιοτικής παράδοσης έργων. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η υλικοτεχνική υποδομή – σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό – μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια και στις απαιτήσεις των έργων.
Ορθολογιστικό Μοντέλο

Με βελτιωμένες πρακτικές και σύγχρονη τεχνολογία, επενδύουμε σε ένα ορθολογιστικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο μοντέλο, έχει επιλογές στρατηγικών κατευθύνσεων, σε συνδυασμό με νέα συστήματα δόμησης, που ανταποκρίνονται στην επιτυχή σχέση ποιότητας – κόστους των κατασκευών.

Ουσιαστική Φροντίδα

Το πολυεπίπεδο σύστημα λειτουργίας που έχουμε δημιουργήσει, με έδραση στην φιλοσοφία παροχής ολοκληρωμένων δομικών λύσεων, προσφέρει λογικά κόστη με υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, δημιουργώντας ουσιαστική φροντίδα προς όλους. Κύριος μοχλός της δυναμικής οργάνωσης και λειτουργίας, είναι η δυνατότητα εφαρμογής τεχνικού πλαισίου, για κάθε έργο.

Ποιοτική Ανάπτυξη

Επιτυγχάνουμε ποιοτική ανάπτυξη, με την αξιοποίηση υλικών υψηλής τεχνολογίας. Με σημασία στη λεπτομέρεια και σταθερή υπεροχή, αναδεικνύουμε την αξία των αυστηρά επιλεγμένων υλικών, που πληρούν τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές των μελετών. Το υψηλό ποιοτικό επίπεδο, δημιουργείται με ρεαλιστικό σχέδιο δράσης στα επίπεδα των επιλογών.

Έντεχνη Δόμηση

Η αναγκαιότητα εξασφάλισης κτιριακών έργων έντεχνης δόμησης, μας οδήγησε στην δημιουργία τμήματος εφαρμογών και επιλογών δομικών υλικών. Με τη βοήθεια της σύγχρονης κατασκευαστικής τεχνοτροπίας και της επιστήμης, επιλέξαμε τις μεθόδους και τα υλικά που οδηγούν στην επίτευξη των στόχων μας. Εφαρμόζουμε νέα συστήματα με καινοτόμους μεθόδους μελετών και εφαρμογών.

Σύγχρονα Υλικά

Επιλέγουμε και χρησιμοποιούμε σύγχρονα υλικά, μετά από σοβαρές επιλογές, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μας ενημερώνουν οι Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Υλικά που έχουν αντοχή στο χρόνο, υπεροχή μεταξύ άλλων, συμβάλλουν στην σταθερότητα, την οικονομία και την εγγυημένη ποιότητα.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων