Από την έναρξη των κατασκευών μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ο επιβλέπων μηχανικός καθοδηγεί τις ενέργειες των εμπλεκομένων, με σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων, συστηματικής παρακολούθησης εφαρμογής των εγκεκριμένων μελετών και τεχνικών περιγραφών των έργων.

Image
Κανόνες Εφαρμογής

Σε κάθε εργασία και ενσωμάτωση υλικών στο υπό κατασκευή έργο, παρακολουθούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο με ακρίβεια, τα στοιχεία της μελέτης και της τεχνικής περιγραφής, όπως αυτά υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ημερολόγιο Έργου

Συντάσσεται σε καθημερινή βάση, με αναφορά των γενικών στοιχείων του έργου (θέση, είδος έργου, ημερομηνία, καιρικές συνθήκες, κ.λ.π.), καθώς επίσης συγκεκριμένες καταγραφές για τα μηχανήματα, το προσωπικό και το είδος εργασιών. Ο επιβλέπων επίσης καθορίζει γραπτώς τις εντολές και παρατηρήσεις του.

Έλεγχοι Υλικών

Απαραιτήτως πραγματοποιούμε συστηματικούς ελέγχους, στα υλικά ενσωμάτωσης (σχετική νομοθεσία), για λήψη δοκιμίων σκυροδέματος κ.α, αλλά και για την εξασφάλιση των διαδικασιών που απαιτούνται, για την ποιοτική κατασκευή, με ιδιαίτερη προσοχή από τον επιβλέποντα.

Σε καθημερινή βάση φροντίζουμε να τηρούνται οι σε ισχύ κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων.
Εξετάζουμε και υλοποιούμε όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους που εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή εργασία του εργατοτεχνικού προσωπικού, και όλων των εμπλεκομένων, στο εργοτάξιο.
This image for Image Layouts addon
Παράγοντες Επικινδυνότητας

Με την κατάλληλη οργάνωση και την ορθή εφαρμογή των καθορισμένων μέτρων ασφαλείας, δημιουργούνται βασικές υποδομές για την καλύτερη ασφάλεια των εργατοτεχνικών. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δημιουργούν επικινδυνότητα, τους οποίους οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με μεγάλη προσοχή.

Οργάνωση Εργοταξίων

Βασικές ρυθμίσεις που μπορούν να σώσουν ζωές είναι:
Η περίφραξη και η απαγόρευση εισόδου στους μη εργαζόμενους.
Η καθαριότητα και η τάξη στους διαδρόμους εργασίας.
Η ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια χρήσης των μηχανημάτων.
Η κατάλληλη σήμανση, σε όλους τους χώρους.
Η χρήση των ατομικών μέτρων προστασίας από τους εργαζόμενους, κ.α.

Καταλληλότητα σκαλωσιών

Χρησιμοποιούμε πλέον μεταλλικές σκαλωσιές, με ισχυρά και αμετάβλητα δάπεδα, πλάτους τουλάχιστον 60 εκ, με συνδέσεις βάσει ειδικών τμημάτων και με απαραίτητη ύπαρξη κουπαστών – ύψους 1,00 μ. Κυρίως εφαρμόζουμε τους ισχύοντες κανονισμούς, για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τεχνικός Ασφαλείας

Είναι ο τεχνικός, με σχετική εργοταξιακή εμπειρία, ο οποίος σε συνεχή βάση υποδεικνύει και ενημερώνει τους εργαζόμενους, για τις απαιτούμενες ενέργειες που εξασφαλίζουν. Με προφορική προσέγγιση, αλλά και γραπτές εντολές, προς τους ανθρώπους που εργάζονται στο εργοτάξιο, καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης των ενδεδειγμένων πράξεων, για αποφυγή ατυχημάτων.

Σχέδιο Ασφαλείας

Συντάσσεται συγκεκριμένο σχέδιο για την προσπέλαση, την κυκλοφορία, τις ασφαλείς διόδους, την συνεχή καθαριότητα, την δημιουργία χώρων εστίασης και χώρων υγιεινής, αλλά και ιδιαιτέρως την μελέτη κατασκευής ασφαλών ικριωμάτων (σκαλωσιών).

This image for Image Layouts addon
Με ιδιαίτερη φροντίδα - εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους για την εύρυθμο λειτουργία του εργοταξίου - κανόνες υγιεινής. Παρέχουμε τις απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής στους εργαζόμενους, ώστε με ασφάλεια, άνεση, καθαριότητα και γενικότερα με "ανθρώπινες" συνθήκες εργασίας να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
Διαχείριση Υγιεινής

Αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στις παροχές υγιεινής, των εργαζομένων στα εργοτάξιά μας. Δημιουργούμε – σε κοντινή απόσταση από τα σημεία εργασίας - χώρους υγιεινής, τους οποίους φροντίζουμε να είναι καθαροί σε συνεχή βάση.

Αποδυτήρια Εργαζομένων

Εξασφαλίζουμε χώρους αποδυτηρίων, ατομικής καθαριότητας και αποθήκευσης ρουχισμών. Αποτελούν σημαντικούς χώρους λειτουργίας των εργοταξίων, οι οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο υγιεινής των εργαζομένων.

Πρώτες Βοήθειες

Προς αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων, φροντίζουμε πάντοτε να υπάρχει φαρμακείο, με γάζες, αντισηπτικό, λευκοπλάστη, διάλυμα, αιμοστατικό, νάρθηκες κ.α, για να είναι δυνατή η χορήγηση πρώτων βοηθειών.

Χώροι Γευμάτων

Σε κάθε εργασιακό χώρο, απαραίτητα είναι τα σημεία εξυπηρέτησης για την παροχή γευμάτων. Σημαντική είναι και η δυνατότητα παροχής πόσιμου νερού. Αποτελούν βασικές προϋποθέσεις υγιεινής εργασίας του προσωπικού.

Καθαρό Περιβάλλον

Βάσει του αρχείου υγιεινής – της εταιρείας μας – ρυθμίζουμε την λειτουργία αυτών των εργασιακών χώρων, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος. Διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια, ώστε καθημερινά να υπάρχει καθαριότητα.

This image for Image Layouts addon
Η χάραξη ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος των εργασιών, καθώς και η πιστή τήρηση των χρόνων ολοκλήρωσης κάθε εργασίας, αποτελεί θεμελιώδη αρχή επιτυχίας στον οικονομικοτεχνικό τομέα της διαχείρισης του έργου. Σε συνδυασμό με την εκταμίευση οικονομικών πόρων, δημιουργείται το πλαίσιο χρονικής και οικονομικής στρατηγικής.
Χρονικός Προγραμματισμός

Συντάσσουμε το χρονοδιάγραμμα που αποτελεί βασική προϋπόθεση, για την αποδοτική παρακολούθηση κάθε έργου. Είναι σημαντικός παράγοντας οργάνωσης και παρακολούθησης τεχνικών έργων, που έχει κύρια αναφορά στον χρόνο.

Πεδίο Προσδιορισμού

Μελετάμε με αντικειμενικότητα το χρόνο που απαιτείται για κάθε εργασία. Εξάγουμε το γενικό συμπέρασμα για τον χρόνο όλων των απαιτούμενων εργασιών, από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εργασιών δόμησης.

Μέθοδοι Προγραμματισμού

Η γραμμική απεικόνιση χρονικού προγραμματισμού, μας δημιουργεί την δυνατότητα εποπτείας και ελέγχων της προόδου των εργασιών. Χρησιμοποιούμε συνήθως τα διαγράμματα Grantt, με τα οποία εργαζόμαστε αποδοτικά.

Προγραμματισμός – Χρονοδιάγραμμα

Υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών μελετών. Σε κάθε χρονική στιγμή έχοντας τη δυνατότητα, κάνουμε τις απαιτούμενες εκτιμήσεις μας, για την πορεία των εργασιών σε οικονομικό και χρονικό επίπεδο.

Έλεγχοι Αποδοτικότητας

Εξετάζουμε με ρεαλισμό την πρόοδο των προμελετημένων οικονομικών και χρονικών προγραμματισμών. Υπάρχει η δυνατότητα αναπροσαρμογής των προεκτιμήσεών μας, ώστε να βρούμε την βέλτιστη πορεία, κατασκευής των έργων.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων