Από την έναρξη  των κατασκευών, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ο έπιστατών μηχανικός καθοδηγεί τους εργαζόμενους, με σκοπό τα βέλτιστα αποτελέσματα, ύστερα από συστηματική παρακολούθηση των τεχνικών, οικονομικών, ποιοτικών και χρονικών δεδομένων.

Image
Οργανωτικό Πλαίσιο

Είναι οι παροχές υπηρεσιών μηχανικών, που δημιουργούν ένα συνεχές όργανωτικό πλέγμα λειτουργίας εργοταξίου. Σε καθοριστική βάση ενασχόλησης, χαράσεται η καθημερινή ροή προόδου των εργασιών, ελέγχονται οι τεχνικές συνθήκες λειτουργίας και εξασφαλίζεται η οικονομία.

Τεχνικός Έλεγχος

Παρακολουθούμε τη λειτουργία των μηχανημάτων και την απόδωση του εργατοτεχνικού προσωπικού, με δειγματοληψίες και δοκιμές υλικών. Σε προληπτικό επίπεδο αποφεύγουμε κακοτεχνίες και σε επίπεδο εξασφάλισης αντοχών φροντίζουμε να μην ξεπεραστούν καθορισμένα όρια.

Οικονομικό Όφελος

Η συστηματική οικονομική παρακολούθηση των έργων, με συνεχή στόχο τη μείωση εξόδων, οδηγούν σε οικονομικό όφελος. όλες οι δαπανες συμπιέζονται από την επιστασία, χωρίς να ξεπερνάμε επιτρεπτά όρια που οδηγούν σε αστοχίες υλικών και κακοτεχνίες εργασιών, με σύγχρονο ποιοτικούς ελέγχους.

Η επιστασία των κατασκευών κάθε έργου, είναι η συνισταμένη των γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων του μηχανικού.  Κύριος στόχος είναι η πιστή εφαρμογή των εγεκριμένων μελετών και προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας την αρτιότητα των κατασκευών.

This image for Image Layouts addon
Καθημερινή Εξασφάλιση

Εκτός της υποχρεωτικής – κατά νόμο – επίβλεψης έργου, από καθοριζόμενο από τον εργοδότη, μηχανικό, υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης επιστασίας των κατασκευών. Σε επίπεδο καθημερινής παρουσίας στο εργοτάξιο, ο μηχανικός εξασφαλίζει τα τεχνικά, οικονομικά, χρονικά, ποιοτικά και γραφειοκρατικά στοιχεία του κυρίου του έργου.

Οικονομικές Προσφορές

Συλλέγονται προσφορές από συνεργεία εργαζομένων και προμηθευτών δομικών υλικών. Η αξιολόγηση των συμφεροτέρων πραγματοποιείται από κοινού με τον ιδιοκτήτη, εφ΄οσον εχουν δωθεί σύμφωνα με τα ίδια ακριβώς στοιχεία μελετών, αγοράς υλικών και τεχνικών περιγραφών.

Αγορές Υλικών

Βάσει των καθοριζομένων από την εγκεκριμένη μελέτη και τις σχετικές προδιαγραφές, ο επιστατών μηχανικός, πραγματοποιεί έλέγχους των προσφερομένων τιμών, ανα είδος υλικού και επιλέγει τις συμφερότερες τιμές.

Συνεργεία Κατασκευών

Εργολάβοι, υπεργολάβοι, τεχνίτες και εργάτες, εντάσσονται στο εργατοτεχνικό προσωπικό, ύστερα από υπογραφή σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών. Επιλέγονται οι συμφερότερες οικονομικές προσφορές, που υποβάλλονται, επι ομοειδών περιγραφών και κατασκευαστικών απαιτήσεων.

Γραφειοκρατική Υποστήριξη

Ο μηχανικός υπολογίζει και συντάσει λεπτομερή οικονομικό προυπολογισμό, ύστερα από αναλυτική προμέτρηση ποσοτήτων, τήρηση του ελάχιστου κόστους κατασκευής του έργου, ασφάλισης των εργαζομένων στο Ε.Φ.Κ.Α / Ι.Κ.Α. Συντάσει τα ιδιωτικά συμφωνητικά (σύμβαση έργου), με όλους τους εργαζόμενους και σε καθημερινή βάση τηρεί τα προβλεπόμενα για σύνταξη ημερολογίου έργου – κατάσταση εργαζομένων, κ.λ.π.

This image for Image Layouts addon
Ο εργοδότης έχει την οικονομική διαχείριση του έργου, και εμείς παρέχουμε την τεχνική υποστήριξη για όλο το φάσμα των κατασκευών. Χρονικά, οικονομικά, ποιοτικά και κυρίως τεχνικά, υλοποιούμε τα εγκεκριμένα σχέδια μελέτης και προδιαγραδές. Κατασκευάζουμε το έργο σας σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα .
Συντονισμός Εργασιών

Κύριος συντελεστής επιτυχίας για την επιστασία, είναι ο σωστός συντονισμός των εργασιών, τον οποίο και πραγματοποιούμε. Διαμορφώνουμε την κατασκευαστική ροή του έργου, με μέθοδο χρονικής υλοποίησης των συμφωνηθέντων. Η όλη πορεία του συντονισμού πραγματοποιείται κατά φάσεις, σύμφωνα με τα απαιτούμενα.

Σχέσεις με Εργοδότη

Είναι συνεχείς, με πρόγραμμα και σχετική ενημέρωση. Πραγματοποιούμε έγκαιρη ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών και την εξόφληση των αντίστοιχων λογαριασμών. Εξετάζουμε σχολαστικά εάν ακολουθείται πιστά το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών και πραγματοποιούμε επιτόπιες συναντήσεις, από κοινού.

Αντικείμενο Επιστασίας

Η επιστασία είναι η επέκταση της επίβλεψης του εργου, αλλά με την καθημερινή παρουσία του ορισμένου τεχνικού. Είναι επίσης η εκπροσώπηση του εργοδότη, με σοβαρές αρμοδιότητες – υποχρεώσεις του μηχανικού υπέρ των συμφερόντων του ιδιοκτήτη. Γενικότερα ενεργούμε ως θεματοφύλακες και τεχνικοί σύμβουλοι, υλοποίησης του εργου.

Project Management

Aναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διοίκηση του έργου, σε τεχνοοικονομικά χρονικά και ποιοτικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για μία πλειάδα απαραίτητων αντικειμένων, που συνθέτουν ένα πλέγμα αλληλένδετων εργασιακών σχέσεων. Αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στο εργατοτεχνικό προσωπικό, τις αγορές υλικών και τους απαραίτητους ελέγχους.

Συμφωνητικό Συνεργασίας

Οι επαγγελματικές μας σχέσεις αποτυπώνονται με λεπτομέρεια σε σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό «σύμβαση εργασίας», με τον εργοδότη. Καθορίζονται οι σχέσεις μας για κάθε επίπεδο συνεργασίας. Πρόκειται για τεκμηριωμένες σχέσεις, οι οποίες οριοθετούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.

Με την επιστασία εξασφαλίζουμε την πλέον οικονομική πορεία κάθε έργου. Δημιουργούμε οικονομικό πλαίσιο, εντός του οποίου έχουμε την δυνατότητα να κινηθούμε εξ αρχής. Δεδομένου ότι προηγούμενα της έναρξης εργασιών, μελετούμε και συντάσσουμε τον προϋπολογισμό του έργου, περιλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες δαπάνες, ο οποίος ελέγχεται και εγκρίνεται αρμοδίως.

This image for Image Layouts addon
Ορόσημο Συνεργασίας

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός καθορίζει τα οικονομικά όρια. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες αγοράς υλικών, αμοιβές εργατοτεχνικού προσωπικού, αμοιβές υπεργολάβων και μηχανημάτων, ασφαλιστικών εισφορών, Φ.Π.Α., μεταφορικών, τελών, απροβλέπτων κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας κάθε τυχόν έκπτωση προς εμάς, γίνεται έκπτωση υπέρ εργοδότη.

Ρεαλιστικές Προμετρήσεις

Η οικονομία των κατασκευών είναι ανάλογη των ποσοτήτων που εξάγονται κατά τους υπολογισμούς ποσοτήτων. Πραγματοποιούμε αναλυτικές των εργασιών και απαιτούμενων υλικών, με ρεαλισμό και προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξει υπερδιαστασiολόγιση η το αντίθετο, προσεγγίζοντας το συνολικό κόστος με ασφάλεια.

Κατασκευαστικό Κόστος

Κατά την κατασκευαστική περίοδο, σε συνεχή βάση εργαζόμαστε με στόχους οικονομίας. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες μικρότερου κόστους, χωρίς να μειώσουμε το ποιοτικό επίπεδο. Έχει αποδειχτεί ότι είναι δυνατή η παράλληλη ύπαρξη οικονομίας και άρτιας κατασκευής. Ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου, αλλά εξαρτημένα από την επιλογή των υλικών.

Σύγχρονα Υλικά

Στην Ελληνική και ξένη αγορά υπάρχουν νέα υλικά με νέες εφαρμογές, τα οποία σε ορισμένες εργασίες μειώνουν το συνολικό κόστος που απαιτείται, ενώ παράλληλα έχουν θετικότερα αποτελέσματα επιτυχών εφαρμογών. Το τμήμα δομικών υλικών και εφαρμογών της εταιρείας μας, έχει ήδη καταλήξει σε επιλογές παρόμοιων υλικών που συμφέρων οικονομικά και ποιοτικά.

Σημαντικές Εκπτώσεις

Οι προμηθευτικές εταιρείες δομικών υλικών και οι υπεργολάβοι που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί μας, σε αρκετές περιπτώσεις, μας προσφέρουν δελεαστικές τιμές που μας επιτρέπουν να συμπιέσουμε το συνολικό κόστος του έργου, εξασφαλίζοντας καλές τιμές προς τον εργοδότη μας και σιγουριά για τη συνέπεια, δεδομένου ότι είναι συνεργάτες από παλιά.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων